Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2015. augusztus 26-án megtartott  rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

186/2015. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 26-i rendkívüli zárt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el           

 

 

1.)           Tájékoztatás a Pete Levente gombai lakos által benyújtott kifogásról Előterjesztő:                    polgármester

                Előkészítő:                      aljegyző

       

Határidő:         értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző