Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 22-én megtartott rendkívüli ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     187/2009. /IX.22./ sz. határozat

 

1.  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Gomba Község úthálózatának felújítása, fejlesztése„ (KÉ-16731/2009) tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményére adott Bíráló Bizottsági javaslatot, mely alapján az eljárás eredménytelen a Kbt. 136/A. § (4) bekezdésére tekintettel.

 

2.   A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon.

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési szakértővel – Gomba Község úthálózatának felújítása, fejlesztése érdekében – a Kbt. 136/A. § (2) bek. alapján – készíttessen el egy egyszerű, (keret-megállapodásos) közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló ajánlattételi felhívást és dokumentációt, melyben a keret-megállapodás egy ajánlattevővel köthető. Gondoskodjon az ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenéséről.

 

4.  A Képviselő-testület az egyszerű ( keret-megállapodásos ) közbeszerzési eljárás szakértői díjára 400 ezer forint + ÁFA összeget biztosít a közbeszerzési eljárásra rendelkezésre álló előirányzat terhére.

 

    Határidő:   értelemszerűen

    Felelős:      Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző