Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 187/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója által a 2013/2014-es tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2014/2015-ös tanév előkészítéséről benyújtott tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület megvitatta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója által benyújtott tájékoztatást és azt tudomásul vette.

 

2.      A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki a beszámoló tartalmáért és színvonaláért.

 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját és a Gombai Református Egyházközség Presbitériumát tájékoztassa.

 

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                         Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző