Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     188/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi szüreti mulatság megrendezésének támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1)   A Képviselő-testület a 2012. október 13-án megrendezésre kerülő szüreti mulatságok rendezvény szervezéséhez 300.000,- Ft összegű működési célú támogatást biztosít a Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület részére az önkormányzat 2012. évi költségvetésének eredeti előirányzata terhére.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva a Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesülettel a szüreti mulatságok szervezése céljával - a határozat mellékleteként jóváhagyott - támogatási szerződést megkösse.

3)   A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott működési célú pénzeszköz átadáson túl

a)    a Rendezvényház ebédlőjét és rendezvénytermét a szüreti bál megszervezéséhez térítésmentesen bocsátja a Rozmaring Hagyományőrző Egyesület rendelkezésére,

b)    a szervezéshez segítséget nyújt,

c)    a szüreti felvonulás résztvevőinek étkezését az önkormányzat főzőkonyháján biztosítja.

 

Határidő:     az 1-2) pont tekintetében 2012. szeptember 21.

                    a 3) pont tekintetében értelemszerűen  

Felelős:      polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző