Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 188/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a falubejáráson tapasztaltakról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

 

 

1.    A Képviselő-testület tudomásul veszi a magántulajdonú ingatlanok tulajdonosainak ingatlan rendbetételére, valamint a magánterületről közterületre kihajló fák és bokrok visszavágásra, nyesésre történő felszólítását.

 

2.    A Képviselő-testület az előterjesztésben felsorolt munkálatok elvégzésével a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-t megbízza. A feladatok ellátása során - a sportpálya kerítéséhez kapcsolódó munkálatokon kívül - ezeket a feladatokat időben a két lépcső felújítási feladatai elé sorolhatja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző