Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. augusztus 26-án megtartott  rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

188/2015. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pete Levente gombai lakos által a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által hozott állásfoglalással szemben benyújtott kifogást és az alábbi döntést hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-01621-3/2015. számú állásfoglalását megváltoztatja, mert az egyaránt támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását

a)      Pete Levente 2217 Gomba, Deésy Pál utca 3. szám alatti lakossal, mint a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti szerző féllel, és

b)      Pete István 2217 Gomba, Bercsényi Miklós utca 10. szám alatti lakossal, mint elővásárlásra jogosulttal.

2.    A Képviselő-testület a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Pete Levente 2217 Gomba, Deésy Pál utca 3. szám alatti lakossal - mint a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti szerző féllel – támogatja.

3.    A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a helyi földkiadó bizottságként eljáró szervet, a kifogást tevőt és a mezőgazdasági igazgatási szervet haladéktalanul tájékoztassa.

 

Határidő:         értelemszerűen

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző