Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     189/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésén megtárgyalta a Petőfi utcai lakosok beadványát és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1)   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beadványra a képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján megfogalmazott válaszlevelet minden Petőfi utcai ingatlantulajdonos részére megküldje.

 

 

Határidő:     2012. szeptember 30.

Felelős:      polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző