Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 189/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához csatlakozik, ennek során:

 

1.    A képviselő-testület elfogadja a pályázati csomagban kiadott általános szerződési feltételeket és felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére küldje meg.

 

2.    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

 

                 Határidő:    értelemszerűen

                 Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző