Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 15-én megtartott  rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

189/2015. (IX. 15.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 15-i rendkívüli zárt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el           

 

 

1.)    Tájékoztatás a Csonka Jenő, Szauter Zsuzsanna gombai, és Vereszki István monori lakosok által benyújtott kifogásokról

                Előterjesztő:                    polgármester

                Előkészítő:                      aljegyző

       

Határidő:         értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző