Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     18/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi közfoglalkoztatási tervre vonatkozó tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület 2009. évi közfoglalkoztatási tervről szóló tájékoztatót elfogadta.

2.      Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási terv javaslat véleményeztetésre történő megküldésével, továbbá az állami foglalkoztatási szolgálattal, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztallal való egyeztetéssel kapcsolatos – jogszabályban
rögzített – feladatokat hajtsa végre.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester