Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

18/2012. /I. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rendezvényház rendezvényterem világítás kialakításának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzaton belül eredeti előirányzatként fedezetet biztosít a rendezvényház rendezvényterem világításának kialakítására legfeljebb bruttó 3.000.000,- Ft összegben. 

2.      A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az 1 millió forintot meghaladó értékű költségre tekintettel további két árajánlatot szerezzen be oly formában, hogy a döntés megvilágítási fajtánként legalább 2-2 összehasonlítható árajánlat alapján történhessen.

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legalcsonyabb árajánlatot tevő vállalkozóval a kivitelezésre vonatkozóan szerződést kössön, valamint az általa kibocsátott számlát kiegyenlítse.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző