Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 29-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

18/2014. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. január 29-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

7.             Javaslat a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményének megállapítására

          Előterjesztő:                  polgármester

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző