Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

18/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a 2013. évi működés szabályszerűségének, eredményességének, a Kft. részére megállapodásban átadott feladatok teljesülésének ellenőrzéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1)        A Képviselő-testület a belső ellenőri jelentést, valamint a határozat melléklete szerinti intézkedési tervet tudomásul vette.

2)        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

 

  Határidő:         2015. február 13.  

  Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző

 

18/2015. (I. 29.)

képviselő-testületi határozat melléklete

 INTÉZKEDÉSI

TERV

a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a 2013. évi működés szabályszerűségének, eredményességének, a Kft. részére megállapodásban átadott feladatok teljesülésének ellenőrzéséről a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által készített

belső ellenőri jelentés alapján indokolt intézkedésekre

 

A belső ellenőrzés során megjelölt javaslatok

Tervezett / megtett intézkedés

Intézkedésre előírt határidő

 

Intézkedés megtételéért felelős megnevezése

 

Az alapító okirat XI. fejezet 4. pontjának a civil törvény 29. § (6) bekezdés figyelembe vételével történő módosítása

Javaslat elfogadása

2015.

február 26.

Lehota Vilmos polgármester

A közfeladatok ellátására közszolgáltatási szerződéskötés

Javaslat elfogadása

2015.

február 26.

Lehota Vilmos polgármester

Önköltségi szabályzat módosítása

Javaslat elfogadása

2015.

február 26.

Kiss Tibor

ügyvezető

Éves beszámoló jogszabályi előírásoknak megfelelő elkészítése

Javaslat elfogadása

2015.

április 23.

Kiss Tibor

ügyvezető

 

Az önkormányzat az éves tervezés során a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-től rendelt szolgáltatásokat minősítse aszerint, hogy azok a közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak-e.

 

  Javaslat elfogadása

2015.

január 29.

Lehota Vilmos