Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

    190/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a terepszint változtatásra irányuló bejelentés előirányzat-igényét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az építéshatósági bejelentés műszaki munkarészeinek elkészíttetésére 250.000,- Ft összegben költségvetési előirányzatot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző