Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     190/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i nyílt ülésén megtárgyalta az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésre vonatkozóan megnyert pályázatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az általa 2012. április 2. napján benyújtott - a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 5.§-ában meghatározott iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztések támogatására vonatkozó pályázatot 13.286.000,- Ft támogatási összegben megnyerte.

 

2.             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt pályázat megvalósulását tartalmazó kiviteli terv elkészítésre vonatkozó tervezési szerződést a Molnárfi és Társa Mérnöki Iroda Betéti Társaság (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 13. II/13.) képviselőjével megkösse és aláírja.

 

3.             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt pályázat lebonyolítására a Pannon-Hungarikum Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Határ utca 31.) közbeszerzési szakértőjét felkérje, és a cég képviselőjével a vonatkozó szerződést megkösse és aláírja.

 

4.             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. és 3. pontban foglalt szerződések megkötésére összesen 400.000,- Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon, mely összeget költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

 

5.             A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat megvalósítására vonatkozó kiviteli terv képviselő-testületi jóváhagyást igényel, így a terv elkészültekor  annak megfelelőségéről a Képviselő-testület rendkívüli testületi ülés keretében határoz.

 

6.             A Képviselő-testület tudomásul veszi Gomba Község Önkormányzatának, mint Támogatottnak – a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 1.§. (1) bekezdésén alapuló - azon kötelezettségét, hogy a támogatási összeg 5 %-ig, azaz legalább 664.300,- Ft összeg erejéig, a pályázat megvalósítása során közfoglalkoztatottakat alkalmaz. A Képviselő-testület a fenti rendelkezés értelmében hozzájárulását adja ahhoz, hogy Gomba Község Önkormányzata a pályázat kivitelezéséhez 2 hónap időtartamra heti 40 órában 5 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmazzon és annak munkabérét – a 60/2012. (III.21.) határozatban jelölt általános tartalék helyett – a költségvetés céltartalékának terhére biztosítja.

 

7.             A Képviselő-testület elfogadja továbbá, hogy a pályázat megvalósításához 3.321.500,- Ft önerő szükséges, és ennek az önerőt - a 60/2012. (III.21.) határozatban jelölt általános tartalék helyett – a költségvetés céltartaléka terhére biztosítja.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző