Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 15-én megtartott  rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

190/2015. (IX. 15.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csonka Jenő és Szauter Zsuzsanna gombai, valamint Vereszki István monori lakosok által a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által hozott állásfoglalással szemben benyújtott kifogást és az alábbi döntést hozta:

 

 

1.    A Képviselő-testület a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-02674-4/2015. számú állásfoglalását megváltoztatja, mert az egyaránt támogatja a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását

  1. 1.      Csonka Jenő 2217 Gomba, Bercsényi Miklós u. 7. szám alatti lakossal, mint elővásárlásra jogosulttal, és

  2. 2.      Szauter Zsuzsanna 2217 Gomba, Bercsényi Miklós utca 22. szám alatti lakossal, mint a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés szerinti szerző féllel.

2.    A Képviselő-testület a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását Csonka Jenő 2217 Gomba, Bercsényi Miklós utca 7. szám alatti lakossal - mint elővásárlásra jogosulttal - támogatja.

3.    A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a helyi földkiadó bizottságként eljáró szervet, a kifogást tevőt és a mezőgazdasági igazgatási szervet haladéktalanul tájékoztassa.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző