Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

    191/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi újságban megjelentetett önkormányzati híradások finanszírozását és az alábbi határozatot hozta:

1.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a költségvetésben biztosított kiadási előirányzat terhére 220.000,- Ft összeg átutalásáról gondoskodjon a Gomba Községért Közalapítvány Csiperke újság számára létesített alszámlájára.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző