Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 191/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület Tóth Norbert 2174 Verseg, Dózsa György u. 37. sz. alatti lakos (értesítési címe: Gomba, Szőke Ferenc u. 38. sz.) részére bérbe adja az 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban lévő Gomba, Jókai u. 8. szám alatti ingatlant 2014. október 1. napjától határozatlan időre, havi 50 ezer forintos bérleti díj ellenében.

 

2.        A Képviselő-testület elrendeli, hogy a szerződésben opcióként kerüljön rögzítésre a 7,9 millió forintos értékesítési irányár azzal, hogy a Képviselő-testület lehetőséget biztosít a bérlőnek a bérlet időtartama alatt az ingatlan megvásárlására az irányár mindenkori jegybanki alapkamat figyelembe vételével növelt eladási árán.

 

3.        A Képviselő-testület az eladási árba a bérlet időtartama alatt megfizetett bérleti díjat teljes mértékben beszámítja.

 

          Határidő: azonnali

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző