Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 15-én megtartott  rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

191/2015. (IX. 15.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 15-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el   

 

 

1.        Javaslat a "Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása - vízóra akna és vízvezeték építés" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésre meghozatalára       

                Előterjesztő:                    polgármester

                Előkészítő:                      bírálóbizottság

 

2.        Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. likvidhitel felvételének jóváhagyására a nyertes tanyagondnoki busz megvásárlásának érdekében              

                Előterjesztő:                    polgármester

 

       

 

Határidő:         azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző