Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     192/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i ülésén megtárgyalta a Hajt-A Csapat Egyesülethez való csatlakozásra vonatkozó tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

  1. A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának a Hajt-A Csapat Egyesülethez (székhelye: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc u. 2-4.) történő csatlakozását határozza el.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyesülethez történő csatlakozás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző