Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 192/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az „Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésében közreműködő Bírálóbizottság javaslata alapján az ajánlati felhívást és az ajánlattételi dokumentációt jóváhagyja és a közbeszerzési eljárás megindítását elrendeli.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása és lefolytatása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

 

            Határidő: értelemszerűen

            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző