Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     193/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i ülésén megtárgyalta a Kenyeres-kert önkormányzati tulajdonban lévő területének bővítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

  1. A Képviselő-testület - a fejlesztési tervek megvalósítása érdekében - egyetért a Kenyeres-kerti önkormányzati tulajdonú területek nagyságának bővítésével.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 724 hrsz-ú, 723/1 és a 723/2  hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival a telekalakítás érdekében egyeztetést folytasson, s az egyeztetés eredményéről a soron következő ülésen nyújtson tájékoztatást.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző