Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 193/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2217 Gomba, Szőke Ferenc u. 1. szám alatt található ingatlan tulajdonrész vásárlására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elkészíttetett értékbecslés alapján a 736/6 hrsz-ú ingatlan 4/160-ad tulajdoni arányának megszerzésére 290.000,- Ft összegben vételi ajánlatot tesz.

 

2.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy elfogadott vételi ajánlat esetén a 736/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival az ingatlanrészre vonatkozó adásvételi szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

 

3.)    A Képviselő-testület az ingatlanrész vételárát, az ügyvédi munkadíjat, valamint a tulajdoni bejegyzéshez szükséges földhivatali díjat az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző