Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 15-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

193/2015. (IX. 15.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. likviditási hitelfelvételének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. falubusz beszerzéséhez kapcsolódó likviditási hitelfelvételéhez és technikai számla nyitásához hozzájárul.

 

 

 

Határidő: értelemszerűen

 Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző