Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 194/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Sipos Lajosné beadványában foglaltakat és az alábbi döntést hozta:

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Sipos Lajosnéval tárgyaljon annak érdekében, hogy a Gomba, Rákóczi u. 32. szám alatti  ingatlan felújítása milyen mértékben szükséges, és annak költségeit Sipos Lajosné hogyan tudja finanszírozni.

2.   A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert - amennyiben Sipos Lajosné a szükséges felújítás költségeit nem tudja fedezni -, hogy a szükséges felújítás költségeinek mértékéig ajánlatot tegyen az ingatlan tulajdonrészének megvásárlására úgy, hogy a megvásárlásra kerülő tulajdonrész arányának megállapításához a jelenlegi ingatlanforgalmi értékre értékbecslés elkészítéséről intézkedjen.

 

3.    A Képviselő-testület az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítésének fedezetét általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: 2014. október 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                         Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző