Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

    195/2009. /X.29./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 21/2009. (II.5.) sz. határozattal módosított  134/2008. (X.30.) számú határozatban rögzített bérleti díjak összegét 2010. január 1-i hatállyal e határozat 2-5 pontjaiban meghatározottak szerint módosítja

2.      A képviselő-testület – az érvényes bérleti szerződés tárgyát képező - ingatlanvagyon tekintetében – 5 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel - az alábbi bérleti díjakat határozza meg 2010. január 1-i hatállyal:

Az ingatlan helyrajzi száma (részterület bérbeadása esetén a hasznosítás jellege)

2010. január 1-től a havi bérleti díj összege (mely az ÁFA-t is tartalmazza)

8/4. (magánrendelés céljából)

9.200.- Ft

727 (gyógyszertár üzemeltetés)

37.900.- Ft

620/2 (Fagyizó)

19.600,- Ft

1050  (Zöldségbolt)

18.700,- Ft

1051/4 (Fodrászüzlet)

22.700,- Ft

1223/1 Felsőfarkasdi üzlethelyiség

18.700,- Ft

3.      A Képviselő-testület a Tápióvölgye Vadásztársaság részére az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok bérleti díját – 5 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel -2010. évre vonatkozóan 31.300.- Ft összegben határozza meg, mely összeget a Tápióvölgye Vadásztársaság 2 egyenlő részletben köteles megfizetni. Az I. félév időarányos bérleti díját 2010. március 31-ig, a II. félévi díjat 2010. szeptember 30-ig.

4.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat 2-3. pontjaiban megállapított bérleti díjak 2011. évre vonatkozó összegének megállapítására  a Képviselő-testület 2010. októberi ülésén tegyen javaslatot.

5.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását a határozat 2-3. pontjaiban foglaltak szerint kezdeményezze, s a szerződésmódosítást az önkormányzat képviseletében eljárva írja alá.

 

Határidő:        2009. november 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző