Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

195/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 6/2010. (III. 26.) számú képviselő-testületi rendelet felülvizsgálatára irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a rendelettervezetben rögzítettek szerint egyetért a lakbér összegének meghatározására kidolgozott irányelvekkel.

2.      Felkéri a polgármestert, hogy a lakbér megállapítás alapjául szolgáló forgalmi értékek megismerése érdekében a szükséges ingatlanforgalmi értékbecslések elkészíttetése iránt 2010. november 30-ig intézkedjék.

3.      A Képviselő-testület az ingatlanforgalmi értékbecslések szükséges fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

4.      Felkéri a polgármestert, hogy a december havi képviselő-testületi ülésre a rendelet tervezetet rendeletalkotás céljából újból tűzze napirendre.

5.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a  133/2008. (X. 30.) számú határozattal elfogadott vagyongazdálkodási koncepciót a soron következő ülésre egészítse ki egy lakásgazdálkodásra vonatkozó fejezettel.

 

Határidő: 2010. november 30., illetve 2010. december 9.

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző