Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

195/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a támogatási szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1)  A Képviselő-testület a 2014. október 11-én megrendezésre kerülő szüreti mulatságok rendezvény szervezéséhez 300.000,- Ft összegű működési célú támogatást biztosít a Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület részére az önkormányzat 2014. évi költségvetésének eredeti előirányzata terhére.

 

2)   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva a Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesülettel a szüreti mulatságok szervezése céljával támogatási szerződést megkösse.

 

3)  A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott működési célú pénzeszköz átadáson túl

a)    a Rendezvényház ebédlőjét és rendezvénytermét a szüreti bál megszervezéséhez térítésmentesen bocsátja a Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület rendelkezésére,

b)    a szüreti felvonulás résztvevőinek étkezését a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével biztosítja.

 

Határidő:     az 1-2) pont tekintetében 2014. szeptember 25.

                    a 3) pont tekintetében értelemszerűen  

Felelős:      Lehota Vilmos polgármester

 

  

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző