Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

    196/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a KÖVÁL Zrt számára megállapított bérleti díj felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 134/2008. (X.30.) számú határozat 2./ pontjában rögzített KÖVÁL Zrt által - a települési vízművagyon működtetésének átengedéséért - fizetendő bérleti díj összegét 2010. január 1-i hatállyal havonta 67.600,- Ft-ban állapítja meg.

 

2.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a KÖVÁL Zrt. által fizetendő bérleti díj 2011. évre érvényes összegének megállapítására a Képviselő-testület 2010. októberi ülésén tegyen javaslatot.

 

3.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatói szerződés módosítását a határozatban foglaltak szerint kezdeményezze, s a szerződésmódosítást az önkormányzat képviseletében eljárva írja alá.

 

Határidő: 2009. november 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző