Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

196/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról  szóló önkormányzati rendelet megalkotására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a napirendi pont tárgyalása során történt felvetések alapján egészítse ki és módosítsa a rendelet tervezetét, majd a soron következő ülésre ismét terjessze elő rendeletalkotás céljából.

 

Határidő: 2010. november 11.

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző