Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     196/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i zárt ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:

 

1)             Javaslat Papné Szabó Katalin fellebbezésének elbírálása

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző