Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

   

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

196/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a támogatási szerződések megkötésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1)   A Képviselő-testület a Monori Rendőrkapitányság állományában lévő gombai körzeti megbízott munkaköri feladatainak ellátása érdekében a költségvetésben biztosított pótelőirányzat terhére 100.000,- Ft összegű üzemanyag támogatást biztosít a MOL Rt-től igényelt üzemanyag-kártyára történő feltöltéssel.

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges támogatási szerződést az illetékes Rendőrkapitánysággal megkösse.

 

Határidő:     értelemszerűen  

Felelős:        Lehota Vilmos polgármester

 

 

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző