Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

  

196/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtására – 73 fő lakásfenntartási támogatásban részesülő ellátott alapján – 146 erdei m3 kemény lombos fa vonatkozásában.

 

2.      A Képviselő-testület az önrészt az 1. pontban foglaltak alapján 146.000,- Ft + ÁFA, összesen 185.420,- Ft összegben, továbbá a tűzifa beszerzéshez kapcsolódó szállítási költséget a szükséges mértékben az általános tartalék terhére biztosítja.

 

3.      A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

 

 

Határidő: 2015. október 1.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző