Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

197/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a társult települési főépítész 2009-2010. évekre vonatkozó beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület elfogadja a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás társult települési főépítészének a 2009-2010. évekről benyújtott beszámolóját.

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról Nyeste László társult települési főépítészt tájékoztassa.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2010. november 3.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző