Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

197/2012. (IX. 13.)  képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i zárt ülésén Papné Szabó Katalin átmeneti segély elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezését megvitatta és az alábbi döntést hozta:

 

1)      A Képviselő-testület a fellebbezésben feltárt új tényekre tekintettel Papné Szabó Katalin részére egy zsák meszet, vödröt, meszelőt és ecsetet biztosítson a tisztasági meszelés elvégzéséhez          

2)      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Papné Szabó Katalint tájékoztassa, s a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: 2012. október 1.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző