Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

197/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

A Képviselő-testület megvitatta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. féléves egyszerűsített pénzügyi és gazdasági beszámolójának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. féléves egyszerűsített pénzügyi és gazdasági beszámolóját jóváhagyta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az önkormányzat költségvetési rendelete módosítási javaslatával megegyező gyakorisággal terjessze elő a gazdasági társaság időszaki pénzügyi-gazdasági tájékoztatóját.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a gazdasági társaságot tájékoztassa.

 

Határidő: 2015. október 9.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző