Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

    198/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fejlesztési akcióterv felülvizsgálatára során beterjesztett pályázati javaslatot és az alábbihatározatot hozta.

 

1. A Képviselő-testület Környezet és Energia Operatív Program keretein belül az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú pályázati konstrukcióban pályázatot nyújt be a Szemők Balázs tér 1. szám alatti Egészségház kazáncseréjére és homlokzati hőszigetelésének megvalósítására.

 

2. A Képviselő-testület a pályázat előkészítési kiadásaira 300 eFt forint keretet biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

 

3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el és nyújtsa be.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: 2009. december 31.

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző