Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

198/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a helyi építési szabályzat mellékleteként jóváhagyott övezeti terv korrekciójára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület megállapítja, hogy a település helyi település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) rendelet 7. sz. mellékletével jóváhagyott külterületi övezeti terv hibás, a gombai külterület 0357/1 hrsz-ú és a  0355 helyrajzi számú („b” és „d” jelű alrészlet) ingatlant helytelen övezetben tünteti fel. 

2.      A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok szerint kezdeményezi a gombai 0357/1 hrsz-ú és a  0355 helyrajzi számú („b” és „d” jelű alrészletű) ingatlan tekintetében az övezeti besorolás kijavítását az MSZ övezetből az M-Gy övezetbe, és kezdeményezi az 1997. évi LXXVIII. törvény 9./A §-a szerinti eljárás lefolytatását.

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy település helyi település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.5.) rendelet módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:        2010. november 12.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző