Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

198/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

A Képviselő-testület megvitatta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. féléves egyszerűsített pénzügyi és gazdasági beszámolójának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. és az önkormányzat között hatályos – általános településüzemeltetési közfeladatok ellátására vonatkozó – közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.

2.    A Képviselő-testület 1. pontban foglalt felhatalmazása alapján a közszolgáltatási szerződés 3.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

 „3.1. Közszolgáltató az 1. pontban rögzített településüzemeltetési közfeladat ellátására tekintettel havonta nettó 400.417,- Ft + 108.113,- Ft ÁFA, mindösszesen bruttó 508.530,- Ft, azaz ötszáznyolcezer-ötszázharminc forint közszolgáltatási díjra jogosult. 

 

           Határidő: 2015. szeptember 30.

           Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző