Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

    199/2009. /X.29./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi beruházási tervre beterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1. A Képviselő-testület a 2010. évi beruházási tervét a határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el.

 

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: azonnal

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

               

            1. sz. melléklet