Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 28-án megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

199/2010. /X. 28./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület – az érvényes bérleti szerződés tárgyát képező - ingatlanvagyon tekintetében – 5 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel - az alábbi bérleti díjakat határozza meg 2011. január 1-i hatállyal:

 

Az ingatlan helyrajzi száma (részterület bérbeadása esetén a hasznosítás jellege)

2011. január 1-től a havi bérleti díj összege

(mely ÁFA-t nem tartalmaz)

8/4. (magánrendelés céljából)

7.700,- Ft

727 (gyógyszertár üzemeltetés)

31.800,- Ft

620/2 (Pékség)

16.500,- Ft

1050  (Zöldségbolt)

15.700,- Ft

1051/4 (Fodrászat)

19.100,- Ft

1223/1 Felsőfarkasdi üzlethelyiség

15.700,- Ft

 

2.      A Képviselő-testület a Tápióvölgye Vadásztársaság részére az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok bérleti díját – 5 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített emeléssel -2011. évre vonatkozóan 32.900.- Ft összegben határozza meg, mely összeget a Tápióvölgye Vadásztársaság 2 egyenlő részletben köteles megfizetni. Az I. félév időarányos bérleti díját 2011. március 31-ig, a II. félévi díjat 2011. szeptember 30-ig.

 

3.      A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó bérleti díjak mértékét 2011. január 1-től az alábbiak szerint határozza meg:

I.      A képviselő-testület a Civilház bérleti díját

a)  24 órás időtartamra 10.500.- Ft-ban,

b)  napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedő időtartamon belül óránként 420.- Ft-ban, de minimum 3.200.- Ft-ban határozza meg.

 II.   A képviselő-testület a Faluház bérleti díját

a)  24 órás igénybevétellel 15.800.- Ft-ban,

b) napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedő időtartamon belül óránként 1,050.- Ft-ban, de minimum 7.800.- Ft-ban határozza meg.

 III.  A képviselő-testület a Főzőkonyha bérleti díját

a)  24 órás igénybevétellel 15.800.- Ft-ban,

b)  napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedő időtartamon belül óránként 1,050.- Ft-ban, de minimum 7.800.- Ft-ban határozza meg.

c)  Amennyiben a bérlő a Főzőkonyhán a meleg étel készítését is igényli, a bérleti időtartamon belül Főzőkonyhán tartózkodó és ott munkát végző közalkalmazottak időarányos illetményének megtérítésére is köteles.

 

4.      A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat 1-3. pontjaiban megállapított bérleti díjak 2012. évre vonatkozó összegének megállapítására  a Képviselő-testület 2011. októberi ülésén tegyen javaslatot.

 

5.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását a határozat 2-3. pontjaiban foglaltak szerint kezdeményezze, s a szerződésmódosítást az önkormányzat képviseletében eljárva írja alá.

 

Határidő: 2010. november 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző