Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. október 9-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     199/2012. (X. 09.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Kézilabda pálya megvalósítására vonatkozó tájékoztató és az alábbi határozatot hozta:

 

 

  1. A Képviselő-testület elfogadta a kézilabda pálya megvalósításának előkészítésére vonatkozó tájékoztatót.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az árajánlatot tevő felekkel a tovább tárgyalásra a minél alacsonyabb ár elérése érdekében.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző