Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

199/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. I. féléves gazdálkodási adatai alapján – a beszámolóban rögzített közfeladat-ellátásra tekintettel keletkezett többlet kiadások fedezetére – a közöttük érvényben lévő közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjazáson és támogatáson túl 1.991 eFt további támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott többlettámogatás utalásáról haladéktalanul gondoskodjon.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző