Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     19/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetője által az óvodai beiratkozás időpontjára tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./     A képviselő-testület az óvodai beiratkozás időszakait

                 2009. május 11-én      800-tól 1600 óráig,

                 2009. május 12-én      800-tól 1600 óráig,

                 2009. május 13-án      800-tól 1600 óráig,

                 2009. május 14-én      800-tól 1600 óráig,

                 2009.  május 15-én     800-tól 1600 óráig határozza meg.

 

2./     A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét tájékoztassa, és a beiratkozás időpontjának a Községháza hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: azonali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester