Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

  

   

  

     19/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak felülvizsgálatára és módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosító okiratát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

2.                  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnak - a jelen határozat 1./ pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

 

3.                   A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

Határidő:             2010. február 16.  

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

               
 

19/2010. (II.04.) sz. határozat 1. sz. melléklete

 

 

Okirat száma: 1/2010.PH.

 

 

 

GOMBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

Alapító Okiratának módosító okirata

 

 

 

Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató módosításáról rendelkező 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztató szerint 2010. január 1-től módosul az alkalmazott szakfeladatrend. Ennek következtében Gomba Község Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát az alábbiak szerint indokolt módosítani:

 

 

 

1.    Az alapító okirat 4./ pontja korábbi szövegezésének hatályon kívül helyezése mellett a 4./ pont helyébe a következő szöveg lép :

 

     4. Alaptevékenysége:       2010. január 1-től

370000       Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

421100       Út, autópálya építése

522110       Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

562913       Iskolai intézményi étkeztetés

562917       Munkahelyi étkeztetés

682001       Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002       Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

750000       Állat-egészségügyi ellátás

841112       Önkormányzati jogalkotás

841114       Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115       Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116       Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117       Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118       Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126       Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841129       Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása

841133       Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841163       Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

841191       Nemzeti ünnepek programjai

841335       Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841339       Munkanélküli ellátások finanszírozása

841401       Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402       Közvilágítás

841403       Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

842521       Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

851000       Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852000       Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

854234       Szociális ösztöndíjak

862000       Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása

862101       Háziorvosi alapellátás

862102       Háziorvosi ügyeleti ellátás

862231       Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232       Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862301       Fogorvosi alapellátás

869041       Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042       Ifjúság-egészségügyi gondozás

880000       Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása

881000       Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása

882111       Rendszeres szociális segély

882112       Időskorúak járadéka

882113       Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114       Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115       Ápolási díj alanyi jogon

882116       Ápolási díj méltányossági alapon

882117       Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118       Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119       Óvodáztatási támogatás

882121       Helyi eseti lakásfenntartási támogatás      

882122       Átmeneti segély

882123       Temetési segély

882124       Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125       Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129       Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202       Közgyógyellátás

882203       Köztemetés

889921       Szociális étkeztetés

889922       Házi segítségnyújtás

889923       Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924       Családsegítés

889928       Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

889969       Egyéb speciális ellátások    (születési támogatás)

890111       Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

890301       Civil szervezetek működési támogatása

890302       Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890441       Közcélú foglalkoztatás

890442       Közhasznú foglalkoztatás

890443       Közmunka

910121       Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910123       Könyvtári szolgáltatások

910302       Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

910501       Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502       Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

960302       Köztemető-fenntartás és működtetés

 

Gomba, 2010. február 4.

                   P.H.

                                                                                                          Lehota Vilmos           

                                                                                                           polgármester                                                  

 

Záradék

 

A módosító okiratot Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-i ülésén a 19/2010. (II.04.)  számú határozat 1./ pontjával  fogadta el.

 Gomba, 2010. február 4.

                   P.H.

                                                                                  Kósa Erzsébet Anikó

                                                                                              jegyző

 

 

 


 

19/2010. (II.04.) sz. határozat 2. sz. melléklete

 Okirat száma: 2/2010.PH

Alapító okirat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

 

1.    A költségvetési szerv, székhelye:

Neve:                                                 Gomba Község Polgármesteri Hivatala

Székhelye:                                         2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

 

2.    Létrehozásáról rendelkező

határozat:                                         104/2007. (X.25.) sz képviselő-testületi határozat

 

3.    Jogszabályban meghatározott

közfeladata:                                      Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

4.    Alaptevékenysége:           2010. január 1-től

 

370000       Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

421100       Út, autópálya építése

522110       Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

562913       Iskolai intézményi étkeztetés

562917       Munkahelyi étkeztetés

682001       Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002       Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

750000       Állat-egészségügyi ellátás

841112       Önkormányzati jogalkotás

841114       Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115       Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116       Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117       Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118       Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126       Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841129       Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása

841133       Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841163       Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés

841191       Nemzeti ünnepek programjai

841335       Foglalkoztatást elősegítő támogatások

841339       Munkanélküli ellátások finanszírozása

841401       Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402       Közvilágítás

841403       Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

842521       Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

851000       Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852000       Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

854234       Szociális ösztöndíjak

862000       Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása

862101       Háziorvosi alapellátás

862102       Háziorvosi ügyeleti ellátás

862231       Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232       Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

862301       Fogorvosi alapellátás

869041       Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042       Ifjúság-egészségügyi gondozás

880000       Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása

881000       Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása

882111       Rendszeres szociális segély

882112       Időskorúak járadéka

882113       Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114       Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115       Ápolási díj alanyi jogon

882116       Ápolási díj méltányossági alapon

882117       Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118       Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119       Óvodáztatási támogatás

882121       Helyi eseti lakásfenntartási támogatás      

882122       Átmeneti segély

882123       Temetési segély

882124       Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125       Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129       Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202       Közgyógyellátás

882203       Köztemetés

889921       Szociális étkeztetés

889922       Házi segítségnyújtás

889923       Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924       Családsegítés

889928       Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

889969       Egyéb speciális ellátások    (születési támogatás)

890111       Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

890301       Civil szervezetek működési támogatása

890302       Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890441       Közcélú foglalkoztatás

890442       Közhasznú foglalkoztatás

890443       Közmunka

910121       Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910123       Könyvtári szolgáltatások

910302       Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

910501       Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502       Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

960302       Köztemető-fenntartás és működtetés

 

5.    Illetékességi területe:                   Gomba község közigazgatási területe

 

6.    Alapítói jogokkal felruházott

irányító szerv neve:                          Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

székhelye:                                          2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám

7.    Típus szerinti besorolása:

-       a tevékenységek jellege

alapján:                                             közhatalmi

-       feladatellátáshoz kapcsolódó

funkciója alapján:                            önállóan működő és gazdálkodó

8.    Vezetőjének kinevezési rendje:

A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

9.         Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közhatalmi tevékenység esetén köztisztviselői jogviszony, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgáltatási tevékenység ellátása során (konyha, védőnői szolgálat, közművelődés) közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak (közfoglalkoztatás, hivatali fizikai alkalmazottak) a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

 

 

 

10.     Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %

11.     Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %

12.     Szakágazat:                               841105

Gomba, 2010. február 4.

 

                   P.H.

                                                                                                          Lehota Vilmos           

                                                                                                           polgármester                                                   

Záradék

 

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-i ülésén a 19/2010. (II.04.)  számú határozattal fogadta el.

 

 Gomba, 2010. február 4.

                   P.H.

 

                                                                                  Kósa Erzsébet Anikó

                                                                                              jegyző