Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 29-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

19/2014. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megvitatta „A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken” tárgyú KEOP 1.3.0/09/11-2013-0027 azonosító számú projekt keretében a FIDIC piros könyv szerinti szerződéses rendszer szerint megvalósítandó tervezési (kiviteli terv) és tervezési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki tanácsadói, tervellenőri, műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredmény megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: ajánlatkérő) az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánította:

a)      ADAM LEE MILLER Kft., 1122 Budapest, Városmajor utca 21. 4.em. 1.

b)      FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 14.

c)      UTIBER Közúti Beruházó Kft., 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

2.  Az ajánlatkérő az eljárást eredményesnek nyilvánította.

3. Az ajánlatkérő az alábbi ajánlattevőt hirdette ki nyertesnek:

ADAM LEE MILLER Kft., 1122 Budapest, Városmajor utca 21. 4.em. 1.

4. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlatot követő, második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevőt hirdette ki:

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 14.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző