Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 19/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő feladat-meghatározásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1)        A Képviselő-testület kötelezi a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-t, hogy a február havi soros ülésre nyújtsa be a településüzemeltetési feladatok körében elvégzendő üzemeltetési munkák mennyiségét, gyakoriságát tartalmazó tájékoztatót, meghatározva ez alapján a munkaerő és anyag szükségletet, a takarítási feladatok idő, eszköz és anyagmennyiségét, valamint határozza meg a Rendezvényház kapacitását, ennek ismeretében számítsa ki az elérhető bevételt,

2)        A Képviselő-testület kötelezi a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-t, hogy az április soros ülésre nyújtsa be a gazdasági társaság szervezeti és működési szabályzatát.

 

  Határidő:         értelemszerűen

  Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző