Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 9-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

1/2014. (I. 9.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. január 9-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

7.             A folyamatban lévő közbeszerzési eljárások módosítása

          Előterjesztő:                  polgármester

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző