Vissza

 

 

 KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 14-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

1/2015. (I. 14.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január 14-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el   

 

1.             Javaslat vis maior támogatási igény benyújtására

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

 

2.             Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatalára

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző