Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. október 29-én megtartott ülésén  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

    200/2009. /X.29./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a társult települési főépítész 2008-2009. évekre vonatkozó beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület elfogadja a Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás társult települési főépítészének a 2008-2009. évekről benyújtott beszámolóját.

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszámoó elfogadásáról Nyeste László társult települési főépítészt tájékoztassa.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        2009. november 4.

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző